8 Ara 2019 12:59
Journalist ID: 2394
News Code: 83584864
0 Persons
Mitler ülkesinin tarihi ve müstahkem kaleleri: Sistan ve Beluçistan

Zahidan, İRNA- Sistan ve Beluçistan, Şahname hikayelerinin ve mitlerinin yeri, pehlivanların kenti, gizemler ve gizemli hazinelerin diyarı olarak bölgenin inişli çıkışlı tarihinin göstergesi olan bir çok tarihi , eski ve doğal eserler ve mühteşem ve güzel kaleler ile dikkat çekiyor. Hala da el değmemiş bakir durumunu koruyan Sistan ve Beluçistan, içindeki şaşırtıcı şeyleri göstermemekte ve gizemlı sırlarını saklamaktadır.

Sistan ve Beluçistan ili genişliği ve coğrafı, etnik ve dini çeşitliliği ile, Sistan Ovası'ndan Beluçistan'ın ihtişamı ve güzelliğine, bilinmeyenler ve gizli hazineleri ve bakir bölgeleri ile olarak anılan bir ildir. Turistleri cezbedecek yüksek bir kapasiteye sahiptir ve gereken altyapının sağlanması durumunda bölgenin turizm sektöründe devrim yaranabilir. Bu il bir ülke için önemli sayılan herşeyi içinde barındırır. Birçok tarihi ve doğal eseri kapsayan bilinmeyenler bölgesidir. Sistan ve Beluçistan'da müstahkem ve görkemli kaleler tarih öncesi bin yıllardaki yaşamın erken İslami yüzyıllara kadar sürmesinin açık göstergesidir.

Hamun’da Çehreyis ve Rüstem kaleleri

Çereyis Kalesi, Safevi dönemine ait 2 sundurmalı bir hükümet kalesidir ve şimdiye kadar birkaç restorasyon dönemini geçirmiştir. İlin en büyük ve en yüksek kerpiç ve kil kubbesinın bu binada olması önemini artırıyor..

Rüstem Kalesi, kendi döneminde Havuzdar kentinin askeri gaznizonu olarak kullanılmıştır ve Sistan ve Beluçistan ilinin en büyük tarihi kalesidir

Yenikale, Ateşgah ve Zehek'in Kelle Keng'i

Yenikale, Sistan bölgesinin geleneksel doku ve yerli mimarisini koruyan tek köyüdür. Kil ve kerpiç stratigrafik malzemeleri ile yerel ve kentsel özelliklerden gelen güzel mimari, bu binanın özelliklerindendir. Ateşgah, Sasani döneminin önemli ve büyük yangın mabetlerinden biriydi ve geniş ve kapsamlı arkeolojik araştırmalara ihtiyaç duyuyor.

 Haydarabad ve Haş'ın İrendegan Kalesi

Haydarabad Kalesi, Haş kentinin doğusunda, Serbaz Caddesi'nin sonunda yer alıyor. Eydu Han emriyle bölgenin yerel mimarları tarafından inşa edilmiştir. Bu binanın üstyapısında özel mimari dekorasyonlar kullanılmıştır. Mesela oval şekilli ve yarım daire biçimli kongre dekorasyonlarından söz edilebilir.

Hayrabad Kalesi, İslam dönemine ait ve Seravan ilçesinin 70 kilometre uzaklığında yer almaktadır. Bu kale küçük bir kayalık tepe üstünde inşa edilmiş ve güç ve kanal yolundan nufüz etmemek bakımından kale için önemli kouyucu olarak sayılır.

Bu kale belki üç katlıymış ve sekizgen şeklinde inşa edilmiştir.

 Sib Suranda Peskuh, Kent ve Seb kaleleri

 Seb Kalesi, Sistan ve Beluçistan'da İslam döneminden kalan en zarar görmemiş ve en güzel kaledir. Bu tarihi eserin özel dekorasyonu ve formu güzelliğini arttıran özelliklerindendir. Kale yerli vali emriyle ve yerel mimarlar tarafından Afşarlar döneminde yapılmıştır.

Mihristan Kalesi ( Eski adıyla Zaboli Kale) Mihristan kentinin etrafında ve tarla arazilerin yanında yer almaktadır. Tarihi İslam dönemine dayanır ve 400 yıldan fazla geşmişi vardır. Bu kalenın büyüklüğü yaklaşık 1000 metre ve tavan kaplaması da palmiye ağacındandır.

İranşehir’de Nasıri ve Bempur kaleleri

Nasıri veya Nasıriye Kalesi, İranşehr kentinin merkezinde yer almaktadır. Bempur kalesinden sonra Beluçistan'ın en önemli ve en geniş kalesidir.

Serbaz'daki Firuzabad ve Serbaz kaleleri

Serbaz Kalesi, Sistan ve Beluçistan'ın güneyindeki en önemli anıtlardan biri olarak, ilçenin merkezi olan Rask kentinin 76 kilometre uzaklığındadır.

Nikşehir'deki Çanef, Espeke ve Bent kaleleri

Çanef Kalesi, Kaçarların ünlü şahı Nasireddinşah döneminde Evliya Han Mübareki zamanında inşa edildikten sonra oğlu Mirhayr Muhammed Han Mübareki kale hükümranı olarak atandı.

 Kasr-ı Kand ve Bey kaleleri

Kasr-ı Kand Kalesi, aynı isimli şehrin merkezinde ve külliyenin doğusunda yer almaktadır. Doğu ve kuzeydoğu cephelerinden palmiye ağaçlık alana çıkar

Tarihi Bey Kalesi, Kasr-ı Kand'ın diğer önemli kalelerindendir ve Sarbug kasabasının Bey köyünün 22 kilometre uzaklığında yer almaktadır. Kasr-ı Kand kalesiyle olan benzerliği yüzünden yapımını Sefavi dönemine ait olarak bilinir.

Fenuc'daki Keti, Kelayuk ve Kelabuzurgan kaleleri

Kela Buzurgan Kalesi, Fenucun'un kuzeydoğu cephesinde yer almakta. İçinde Part ve Sasani dönemlerine ait çanak çömleklerin yanı sıra, İslam dönemininin sırlı kapları görülebilir. İslam dönemime kadar bir konut yeri olarak işlev görmüştür.

Keti Kalesi, Fenuc'un 10 kilometre güneyindedir. Düşmanlara karşı yenilmez bir kale olarak kat kat ve merdivenlik şeklinde  yapılmıştır.

Getin Piruz ve Tis (Portekizler) Kalesi

Tis Kalesi, Beluçistan'ın müstehkem kalelerinden biri olarak, Çabahar Körfezi'ne bakan bir tepeden alınmıştır. 26*54 metre ebatlarla yapılmıştır. Safevi döneminde restore edilmiştir. Bir kaya duvarı, kalenin güneyinden başlar ve kuzey ve kuzeydoğusuna kadar devam eder. Kalenin üzerinde durduğu kayada, tepenin güney tarafında sadece bir kaç tanesi geri kalmış kayalık oyulmuş mimari yapılar var.

yorumunuz

You are replying to: .
8 + 4 =