30 Oca 2015 12:28
News Code: 2831995
0 Persons
Türkiye ile İran arasında tercihli ticaret anlaşması

İran menşeli ürünlerin ithali esnasında, Türkiye ile İran Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması'ndan yararlanmak için menşe ispat belgesinin ibrazı gerekecek.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının, Türkiye Cumhuriyeti ile İran İslam Cumhuriyeti Arasında Tercihli Ticaret Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, anlaşma hükümlerinde sağlanan tercihli muamele, sadece bu yönetmeliğin gerekliliklerini yerine getirmiş, taraf ülkeler arasında doğrudan nakledilen ürünler için uygulanacak. Üçüncü ülkelerde aktarma yapılıp yapılmadığına veya geçici olarak depolanıp depolanmadığına bakılmaksızın, aracı niteliğindeki bir veya daha fazla üçüncü ülke üzerinden transit edilen ürünler; bu transit geçişin coğrafi nedenlerle veya münhasıran nakil koşullarının değerlendirilmesi suretiyle haklı görülmesi, ürünlerin söz konusu ülkelerde ticaret veya tüketime konu olmamaları ve ürünlerin yükleme, boşaltma veya iyi koşullarda muhafaza edilmeleri için gerekli olanların dışında herhangi bir işleme tabi tutulmamaları halinde ihracatçı taraf ülkeden doğrudan nakledilmiş sayılacak.

İran menşeli ürünler, ithal edilmeleri esnasında menşe ispat belgesinin ibrazı üzerine anlaşmadan yararlanacak. Menşe ispat belgesi düzenlenmesi için başvuruda bulunan ihracatçı, bu belgeleri düzenleyecek gümrük idarelerinin veya Bakanlıkça yetkilendirilen kişi veya kuruluşların talep edebileceği, söz konusu ürünün menşe statüsü ile bu yönetmeliğin diğer hükümlerinin yerine getirilmiş olduğunu tevsik eden ilgili bilgi ve belgeleri vermekle yükümlü olacak.

Söz konusu belge, ihracatçı ülkedeki vize tarihinden itibaren 6 ay geçerli olacak ve bu süre zarfında ithalatçı ülkenin yetkili makamlarına ibraz edilmesi gerekecek.

Yönetmeliğin hükümlerine aykırı fiiller hakkında Gümrük Kanunu, Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve yürürlükteki ilgili diğer mevzuat hükümleri uygulanacak. Yönetmelik, 1 Ocak 2015'ten geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

AA